1:1000

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

  • Leverage විශාලත්වය 1.1000 වේ
  • වෙළදපල ක්‍රියාකාරිත්වය
  • Currency Pairs 20 කින් සමන්විත වීම
  • Currency Pairs හි spread අගය pips 3 සිට ඉහලට.
  • අවම මිළ දී ගත හැකි Lots ප‍්‍රමාණය 0.01 සිට.
  • උපරිම මිළ දී ගත හැකි Lots ප‍්‍රමාණය 20 , step 0.01
  • උපරිම විවෘත කල හැකි විකුණුම් ,මිලදීගැනීම් ප්‍රමාණය සහ pending oders ප්‍රමාණය 100
  • ගිවිසුම් නියමාවලිය
  •  Margin Call ප‍්‍රමාණය 40% ත් 20% ත් අතර පවත්වා ගත යුතුය.
  • වෙළද පුවත් මගින් ස්ටෝප්ස් ඔඩෙර්ස් සීමා කරගත හැක

$10000 ඉහත සදහන් තැන්පතු සදහා leverage 1:500 දක්වා අඩු කරගැනීමට හැක .වෙළදපල වැසීමට පැයකට ප්‍රථම පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව leverage 1:200 දක්වා අඩුකර ගත හැක . කරුණාකර පරික්ෂාකාරී ලෙස සති අන්තය තුළ වෙළදාමේ යෙදෙන්න

දේශපාලන සහ ආර්ථික පුවත් නෙවේදනය තුලින් සමහර මුදල් වර්ගවල spreads අගය ඉහල නැගිය හැක

මෙම ගිණුම් සදහා අර්ටික පුවත් ගනුදෙනු සහය නොවේ මක්නිසාදයත් , MT4 වේදිකාව ශක්තිමත් වෙළදපල චලනය නිවැරදිව ගණනය කල නොහැක . stop loss ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේ හා stop loss oders දමන අවස්ථාවේදී පරතරය සෑම විටම නිවැරදිව සහය නොවේ .(උදාහරණ ලෙස ; ප්‍රධාන ආර්ථික පුවත් නිකුත්වීම නිසා ) ආර්ථික පුවත් වෙළදාම මෙම ගිණුම් වර්ගය සදහා සහය නොදක්වයි .අප Standard සහ MT-ECN ගිණුම් භාවිතය නිර්දේශ කරන්නෙමු.

සම්මත වේලාවෙන් 23:00 පසු වී විනාඩියෙන් (MT4 වේදිකාවේ Standard ගිණුම් සහා MT-ECN ගිණුම්)ක්‍රියා විරහිත වන අතර , MT5වේදිකාවේ MT5-Standard ගිණුම් සහ (MT4 වේදිකාවේ Micro සහ 1:1000 ගිණුම් ).සම්මත වේලාවෙන් 23:00 පසුවී විනාඩි 3කින් ක්‍රියා විරහිත වේ

බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස විස්තර කරන මිල පරතරයන් මෙම සීමා කිරීම් යටතට හසු නොවේ

ගිවිසුම් නියමාවලිය

Trading tool Swap long Swap short Dealing spread  Size of 0.01 lot
EURUSD -0.4 0.05 3 1000 EUR  
USDJPY -0.1 -0.1 3 1000 USD  
GBPUSD 0.1 -0.45 3 1000 GBP  
USDCHF -0.1 -0.2 3 1000 USD  
EURCHF 0.05 -0.3 4 1000 EUR  
AUDUSD 0.6 -0.9 4 1000 AUD  
USDCAD -0.4 -0.1 4 1000 USD  
NZDUSD 0.4 -0.9 4 1000 NZD  
EURGBP -0.1 -0.05 4 1000 EUR  
EURJPY -0.1 -0.1 4 1000 EUR  
GBPJPY 0.05 -0.3 7 1000 GBP  
GBPCHF 0.05 -0.3 7 1000 GBP  
CHFJPY -0.1 -0.1 4 1000 CHF  
EURCAD -0.5 0.1 7 1000 EUR  
AUDCAD 0.3 -0.6 7 1000 AUD  
GBPCAD -0.4 -0.1 7 1000 GBP  
AUDNZD -0.2 -0.1 7 1000 AUD  
AUDCHF 0.5 -0.9 7 1000 AUD  
XAUUSD -0.3 -0.2 12 1 oz tr.  
XAGUSD -0.1 -0.02 7 10 oz tr.  

වෙළෙඳ කාලය

දිනකට පැය 24, සඳුදා 00:00 සිට 22:00 දක්වා සිකුරාදා (වෙළෙඳ සේවාදායකය කාලය)