වෙනත් විකල්ප කෙරෙහි ද්වීමය විකල්ප වාසිය

  1. ඔබ පමණක් වෙළඳ පළ දිසාව දැන ගැනීමට සහ ඉන් අනතුරුව, ඔබ කැමති ඕනෑම යටින් වත්කම් වෙළඳාමට හැකි අවශ්ය සිට ද්විමය විකල්ප වෙළඳාම සඳහා ඉතා සරල වේ. නිතිපතා විකල්පය, එක් වෙළෙඳපොළ දිශාව මෙන්ම මිල ව්යාපාරයේ වටිනාකම දැන ගැනීමට අවශ්ය.
  2. අවශ්ය නෑ; නතර-අලාභය පිණිස සහ ද සත්ය වත්කම් ගනුදෙනු වන පරිදි.
  3. ආශ්රිත අවදානම මේ වන විටත් දන්නා හා ස්ථාවර වේ. එක් වෘත්තීය ආයෝජනය එක් කෙනෙකුට වඩා වැඩි අහිමි යන්නේ නැහැ.
  4. ඒ හා සමානව නැවත ද ඔබ 1 එක පිප්ස් එකකට හෝ 1000 Pips විසින් දිනා යන්න ස්ථාවර කරයි.
  5. ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳ පහසු වේ. යන්තම් ඔබ, වෙළඳාමට දක්වා තෝරා හෝ පහලට එසේනම් දැන් වෘත්තීය ක්ලික් කරන්න, ඒ කැමති ඔබගේ වත්කම් තෝරා; ඒක.
  6. ද්විමය විකල්ප සැඟවුණු පිරිවැය.
  7. පවා ආධුනිකයෙක් දිනා ගත හැකි ය.
  8. ද්විමය විකල්ප සාම්ප්රදායික විකල්ප විපාකය හා අවදානම් පිළිබඳ පැහැදිලි අර්ථ දැක්වීම් සහ ඒ නිසා පාලනය කරගත නොහැකි ලාභ හා අලාභ නැත, අනුපාතය ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා පාහේ පෙර අර්ථ අවදානමක් තිබෙනවා.
  9. ද්විමය විකල්ප කොන්ත්රාත් විනාඩි සිට මාස දක්වා, කාලය ඕනෑම දිග අවසන් කරන්න පුළුවන්. මේ මහා නම්යශීලී හා පාහේ අසීමිත මුදල් උපයන අවස්ථා ලබා දෙයි.