ද්විමය විකල්ප විශ්ලේෂණය


ද්විමය විකල්පය විදේශීය විකල්පයක් ලෙස වර්ග කර තිබුනද, මෙය ඉතාම පහසුවෙන් තේරුම්ගැනීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුළුවනි. ඉතාම පොදු ද්විමය විකල්පය high /low ද්විමය විකල්පය වේ.

සෑම විකල්පයක් තුලම ස්ථාවර මිලක් ඇති බැවින් ගනුදෙනුකරු වෙළඳපල දිසා සහ ව්‍යවහාර මුදල් වල මිල, කල් ඉකුත්වීමේ දිනට පෙර නිවැරදි ලෙස පුරෝකථනය කලහොත් වෙළෙඳපොල කුමන ආකාරයට වෙනස් වුවත් ගනුදෙනුකරුට ස්ථාවර ප්‍රතිලාභයක් ලැබේ. එලෙසම ගනුදෙනුකරු වැරදි ලෙස පුරෝකථනය කළහොත් ඔහු ආයෝජනය කල සම්පූරණ මුදලම අහිමි වේ.

උදාහරණයක් සමග සංකල්පය තේරුම් කරගනිමු. Mr. X වෙළෙඳපොල ඉහල යන බව හදුනාගෙන, එම පදනම මත ඔහු ද්විමය විකල්ප ක්‍රමය යටතේ call විකල්පය තෝරාගත්තේය. එමෙන්ම ඔහු වෙළෙඳපොල පහල යන බව සිතුවේ නම් ඔහු put විකල්පය තොරා ගනු ඇත. Call විකල්පයෙන් ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා එය මිල දී ගැනීම කල් ඉකුත් වන ස්ථාවර මිලට වඩා වැඩි විය යුතුය. Put විකල්පයෙන් ලාභ ලබා ගැනීම සඳහා එය විකුණුම් කල් ඉකුත්වන ස්ථාවර මිලට වඩා අඩු විය යුතුය.

 

ද්විමය විකල්පය සඳහා උදාහරණ

දර්ශකය ඉතිරි දිනය ඇතුලත ඉහලට යන බවත්, ධනාත්මකව පවතින නමුත් ඔබට ගණනය කල නොහැකි බව උපකල්පනය කරමු. මෙම තත්වය තුල ඔබ කල් ඉකුත් වීමේ මිල 1750 ට වඩා ඉහල යයි යැයි සිතා ද්විමය විකල්පයේ Call විකල්පය තෝරා ගැනීමට තීරණය කළේය.(දර්ශක මිල 1750)

ද්විමය විකල්ප කාල පරාසය විනාඩියේ සිට මසය දක්වා වෙනස් බව මතක තබා ගත යුතුය. එම නිසා අවස්ථාවට අනුව සුදුසු කාල රාමුවක් තෝරා ගත යුතුය. ඔබේ විශ්ලේෂණයට අනුව ඔබ එම විකල්පය මිලදී ගැනීමෙන් පසු විනාඩි 30 තුළ කල් ඉකුත් වන විකල්පයක් තෝරා ගන්නා ලදී. දර්ශකය විනාඩි 30 තුල කල් ඉකුත් වන අවස්ථාවේ 1750 ට වැඩි නම් 69% ක් ලාභයක් ලබා ගත හැකි අතර එය 1750 ට අඩු නම් ඔබේ මුදල අහිමි වෙනු ඇත.


ඔබට කොපමණ ආයෝජනය කල හැක ද?

ඔබට ඕනෑම ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කල හැකි නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තබා ගත යුතු වන්නේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ හා පරාජය වීමේ සම්භාවිතාවය සමාන වේ. එම නිසා ඔබගේ අවධානම අනුව ආයෝජනය කල යුතුය. එමෙන්ම ආයෝජන ප්‍රමාණය තැරැව්‍කරුවන්ගෙන් තැරැව්‍කරුවන්ට වෙනස් වන අතර හොඳ විදේශීය විනිමය තැරැව්‍කරුවන් අවම spread අගයක් අය කරයි. එසේම බොහෝ තැරැව්‍කරුවන් හට ස්ථාවර අවම හා උපරිම spread අගයක් ඇත. ඔබට ඔබගේ තැරැව්‍කරු මගින් වැඩි වැඩිවිස්තර ලබා ගත හැක.

ඉහත ලබා දී ඇති උදාහරණයම ලබා ගනිමු. විනාඩි 30 ක කාල රාමුව තුල ඔබ මිල දී ගැනීම (Call) සඳහා $100 ආයෝජනය කළේය. කල් ඉකුත් වීමේ කාලයට අනුව පසුගිය මිල කැදවීමේ මිල හෝ Bid හා Ask මිලේ සාමාන්‍ය විය යුතුය. එමෙන්ම වෙනස් තැරැව්කරුවන් හට වෙනස් කල් ඉකුත් වීමේ මිල නීති පවතී.

Call විකල්පය කල් ඉකුත්වන විට වෙළෙඳපොල අගය 1750 විය. එහිදී ඔබ 60%ක ලාභයක් ලබා ගත්තේය. එනම් ඔබ $100 කින් $160 (100+60%) ක් ලබාගත්තේය. නමුත් වෙළෙඳපොල අගය 1750ට අඩුවෙන් තිබ්බේ නම් ඔබ ආයෝජනය කල $100 ද නැති විය හැක. කල් ඉකුත්වන විට වෙළෙඳපොල අගය 1750 විය නම් කිසිදු ලාභයක්/ අලාභයක් නොලබයි. එමනිසා ඔබගේම උපායමාර්ග යොදාගෙන ගනුදෙනු කළ යුතුය.

ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳපොළ පාලනය නොවන අතර එබැවින් එය කවුන්ටර් වෙළෙඳපොළක් (OTC) වේ. එමනිසා තැරැව්කරුවන් ඔවුන්ගේම නීති සංග්‍රහයක් භාවිතා කරයි.

ද්විමය විකල්ප ප්‍රතිලාභ අනුපාත ඔබ හොඳින් දන්නා අතර එය ඉතාම ඉක්මනින් තේරුම් ගත හැක. කොපමණ වෙළෙඳපොළ අගය ඉහළ පහළ ගියද, ලාභයක් ලැබුනද, අලාභයක් ලැබුනද, ලැබෙන ප්‍රතිලාභය සමාන වේ. එම නිසා මෙය ඉතාම සරලය.

විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ තැරැව්කරු අමතන්න.