1.ලියාපදිංචිය

ගිණුමක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ
පවත්නා ගිණුමට භාවිතා කිරීමට

2.තැන්පතු

$100ක් , $8000ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක්
තැන්පත් කර ප්‍රසාද දීමනා ලබා ගන්න.

3.සතුටු වන්න

$4400ක ප්‍රසාද දීමනා ලබා ගෙන නව
වෙළෙද අවස්ථා ලගා කර ගන්න.

තැන්පතු සඳහා 55% ප්‍රසාද දීමනා
මෙම දීමනා මුදල ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට පහත වගුව අනුව මුදල් තැන්පත් කළ යුතුය

තැන්පතු ප්‍රසාද දීමනා
$100 or More $55
$200 or More $110
$500 or More $275
$1000 or More $550
$2000 or More $1100
$4000 or More $2200
$8000 or More $4400

ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය

ගිණුම් ප්‍රතිලාභ

ස්වයංක්‍රිය මුල්‍ය ගනුදෙනු
කෙටිකාලීන ගනුදෙනු මුදල් යුගල 21ක්

ජංගම

ජංගම දුරකථන මඟින් වෙළදාම් කිරීම පහසු නැත.
අපගේ mobile app එක භාවිතා කරන්න

24/5 සජීවි සහය

ගැටලු තිබේද?
අපගේ මිත්‍ර පාරිභෝගික සේවා කණ්ඩායම රැදී සිටි.