තැන්පතු සඳහා දක්වා ප්‍රසාද දීමනා .

*ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු සනාථ කිරීම
     සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය

මෙම දීමනා මුදල ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට පහත වගුව අනුව මුදල් තැන්පත් කළ යුතුය


තැන්පතු පාරිතෝෂික දීමනා කොටස්
$100 $25 3
$500 $100 $10
$1000 $228 25
$5000 $1180 120
$10000 $2380 240

නියමිත කොටස් සම්පූර්ණය කල පසු පාරිතෝෂික දීමනාව ඔබට ලබාගත හැක.