අප අමතන්න

ඉහත පින්තූරයේ පෙන්වා ඇති පරිදි අකුරු ඇතුළු කරන්න.
අකුරු තටු සංවේදී නොවේ.