පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව

“ගිණුම් ඉතිහාසය” 
වෙළෙඳ ගිණුම යටතේ පවතින අවසන් ගනුදෙනු හා වානිජ නොවන ගනුදෙනු ලැයිස්තුව. 

“උපදේශක” 
සේවාදායක ටර්මිනලය භාවිතා කර විශේෂිත භාෂාවක් උපයෝගි කරගනිමින් වෙළද ගිණුම් කළමනාකරණය වැඩසටහනක් ස්වරූපයෙන් සේවාදායකය වෙත ඉල්ලීම් හා උපදෙස් යැවීම

 “මිලදී ගැනීමේ මිල” 
පවත්නා ඉහලම මිල. සේවාලභියට මිල දී ගතහැකි මිල. 

“පරස්පරය“
 පරස්පර ගනුදෙනු සඳහා භාවිතා කරන වෙළඳ උපායමාර්ග ;.

“පරස්පර ගිවිසුම”
වත්කමක් එක වෙලදපොලකින් මිලදී ගෙන එම අවස්ථාවේදීම තවත් මිලකට අලෙවි කරණ ස්ථානය

“ශේෂය” 
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රථිපලය ලෙස වෙළඳ ගිණුමේ සම්පූරණයෙන් අවසන් කල ගනුදෙනු හා වාණිජ නොවන ගනුදෙනු  

“"“Bar (Candlestick)” "” 
සමාරම්භක සහ සමාප්ති මිල ඇතුළු සටහන අංශුමාත්රයක්, සහ ද උපරිම හා යම් නිශ්චිත කාලයක් (මිනිත්තු, මිනිත්තු 5, දින, සති ආදිය) සඳහා අවම මිල ගණන්. 

“විකුණුම් මිල” 
පවත්නා අඩුම මිල. සේවලභියට විකිණිය හැකි මිල  

“සටහන” 
ග්‍රැෆික් ස්වරූපයෙන් මිල කැඳවීම ඉදිරිපත් කිරීම. කාලය තුල ඇති උපරිම candle/bar එක උපරිම bid එක වන අතර අවම candle/bar එක අවම bid එක වේ. ඇව්රුම් මිල - candle/bar එකේ අවසාන bid එක වේ. ආරම්භක මිල - candle/bar එකේ ආරම්භක bid වේ.

“සේවාලාභි ලඝු සටහන් ගොනුව ”
 Nordfx මගින් සේවාදායකයට එවනු ලබන සියලු විමර්ෂණ සහ නියෝග ඇතුලත් ලිපි ගොනුව.

“සේවාලාභි ටර්මිනලය ”
Nord FX නිල වෙබ් අඩවියේ තැන්පත් කර තිබෙන මෘදුකාංග මඟින් මූල්‍ය වෙළදපොලේ ගනුදෙනු පිළිබඳ සේවාදායකයාට තොරතුරු ලබා ගත හැකි සහ එම වෙළදපොලවල තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ සිදු කිරීමට හා වෙළෙද මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා හෙළිදරව් කිරීමට / වෙනස් කිරීම / නියෝග මකා දැමීම සහ NordFX මඟින් පණිවිඩ ලබාගැනීමට හැකි සේවාදායක ටර්මිනලයයි.

“සංවෘත තත්වය”
 අවසාන ගනුදෙනුවේ දෙවනි කොටසේ ප්‍රථිපලයයි

“වෙනසක් සඳහා වන ගිවිසුම ”
 සැගවුණු වත්කම් වල මිල ගණන් විචලනය වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති ගිවිසුමයි. (shares, futures, commodities metals, indexes etc.)

“ගිවිසුම් නියමාවලිය ” 
එක් එක් මෙවලමක් සඳහා ඇති ප්‍රධාන වෙළෙඳ කොන්දේසි. (a spread, a lot size, a minimal volume of transaction, a change move of a transaction volume, an initial margin, a margin for locked positions etc.)  

“මුදල් යුගල” 
වෙනත් මුදල් පිරිවැයකට සාපේක්‍ෂව එක මුදල් පිරිවැයක් වෙනස් වීමේ වෙළෙඳ මෙහෙයුම් විෂය වස්තුවයි..  

“අවිනිශ්චිත තත්ව”

මෙම තත්වයන් ඇති විට,

  1. Nordfx හි ක්‍රියාකාරකම් හෝ ක්‍රියාරහිත බව නිසා ගිවිසුමේ එකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති බව සේවාදායකයට හැගී ගියහොත්,
  2. සේවාදායකයාගේ ක්‍රියාකාරකම් හෝ ක්‍රියාරහිත බව නිසා ගිවිසුමේ එකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති බව Nordfx ට හැගී ගියහොත්,

“ප්‍රාග්ධනය” 
ගිණුමේ වර්තමාන තතවයයි. මෙය ගණනය කරනුයේ: ශේෂය+(වෙනස්වන ලාභය-වෙනස්වන අලාභය) 

“ක්‍ෂණික වෙළෙඳපොල”
 කුඩා කාල පරතරයක් තුල වේගවත් ප්‍රවණතාවකින් වෙළෙඳපොල ලක්‍ෂණ වෙනස් වීම.

“අවසන් ගනුදෙනු ” 
සමාන පරිමාවකින් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙළඳ ගනුදෙනු තිබීම. (ආරම්භක සහ අවසාන තත්ව)

  • ඊලග විකුණුම් අවස්ථාවේ මිලට ගැනීම. 
  • ඊලග මිලට ගැනීම් අවස්ථාවේ විකිණීම. 

“ඊලග මිලට ගැනීම් අවස්ථාවේ විකිණීම.”
වත්මන් අනුපාත වටිනාකම සමග පවතින විවෘත ස්ථාවර නොවන ලාභ/අලාභ

“නිදහස් ආන්තිකය” 
නව තනතුරු විවෘතකිරීමට භාවිතා කළ හැකි වෙළෙඳ ගිණුමේ අරමුදල්. මෙය ගණනය කරනුයේ, (ප්‍රාග්ධනය - අන්තිකය)

“ඉදිරි සුරැකුම ආන්තිකය”
 Nordfx විසින් විවෘත සහ නඩත්තු අවහිර ස්ථාන සඳහා නඩත්තු ඉල්ලීම. එක් එක් මෙවලමක් සඳහා විස්තර ගිවිසුම් නියමාවලිය ඇත.

“ආරම්භක ආන්තිකය”
Nordfx විසින් විවෘත තනතුරු සඳහා මූල්‍ය ආරක්ෂණ ඉල්ලීම. එක් එක් මෙවලමක් සඳහා විස්තර ගිවිසුම් නියමවලියේ ඇත

“විමසුම ” 
සේවාලාභියා විසින් Nord FX ආයතනයට ලබාදෙන මිලගණන් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබද අභිආයචනයයි .එම අභියාචනය ගනුදෙනුවක් කරගැනීමට සේවාලාභියා බැදී නොමැත.

“ක්‍ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම ” 
ක්‍ෂණික ක්‍රියාකාරී ගනුදෙනු යනු එම ගනුදෙනු වෙළෙඳපොල නියෝග ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බවයි. 

“උපදෙස්” 
සේවාලාභිය විසින් Nordfx ආයතනයට ලබාදෙන open/close තනතුරු නියෝගයන් හෝ place/modify/delete නියෝගයන්  

“මෙවලම” (“උපකරණ”)
 ව්‍යවහාර මුදල් යුගල හෝ CFD  

“"leverage" ” 
Leverage මගින් සිදු වන්නේ ඔබ trading සදහා යමි currency pair එකකින් මිළ දී ගන්නා Lots ප්‍රමාණයට වැය කරන මුදල එනම්,Margin සදහා වැය වන මුදල අඩු වැඩි කර ගන්නා ක්‍රම වේදයයි. අප ආයතනය තුළ වූ අවම Leverage size එක 1.200 සිට 1.1000 තෙක් දී ඇත.  

““Spread”  ” 
Spreads යනු ඔබ trading සදහා භාවිතා කරන currency pair එක තුළ වු ගැණුම් මිල හා විකුණුම් මිල අතර වු පරතරයයි. (එනම් bid and ask අතර වු පරතරයයි.)  

““Lot size”  ” 
Lots යනු ඔබ trading සදහා යමි currency pair එකකින් මිළ දී ගන්නා එනම්, buying හෝ selling ගන්නා ප්‍රමාණය Lots නමින් හැදින්වේ. අප ආයතනය තුළ අවම Lots size එක 0.01 සිට ඉහලට දී ඇත. .

““Margin Level”  ” 
යොදවනු ලබන ප්‍රාග්ධනය හා ආන්තික කොටස් අතර පවතින ප්‍රතිශතක සම්බධයයි. මෙය ගණනය කරනුයේ, (ප්‍රාග්ධනය/අන්තිකය)*100 .

““Margin” ”
 ඔබ trading සදහා එක් currency pair එකකින් මිළ දී ගත් හෝ මිළ දී ගන්නා Lots ප්‍රමාණයට වැය කළ හෝ වැය කරන මුදල Margin නමින් හැදින්වේ.  

“වෙළෙඳපොළ ආරම්භ වීම. ” 
සති අන්ත නිවාඩු දින, ජාත්‍යන්තර නිවාඩු දින හෝ වෙළඳ සැසි අතර පවත්නා විවේකයන්ගෙන් පසු වෙළඳපොල විවෘතව පවතින දින.  

“"Pips" ”
Pips යනු ඔබ trading සදහා භාවිතා කරන chart එක තුළ වර්තමානයේ ගමන් ගන්නා වූ අගයයි. එනම් chart එක තුළ ඉහල හෝ පහල යන එක් ඒකකයක් Pips නමින් හැදින්වේ. .