අයදුමුකරුවන්ගේ දුක් ගැනවිලිවලට

අයදුමුකරුවන්ගේ දුක් ගැනවිලිවලට