බහු පර්යන්තය

බහු පර්යන්තය එම අවස්ථාවේ දී ගිණුම් කිහිපයක් කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව ඇත, එය ඔබ සෑම නියෝගයක් සඳහා අවශ්ය පරිමාව තැනින් සඳහා ගිණුම් හරහා නියෝගයක් පරිමාව, බෙදා හැරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

දැන්, නියෝග විකිණීමට හා මිලදී තැබීමෙන් තත්පර කිහිපයක් ගත වන අතර නියෝග විශාල සමූහයක් කාර්යක්ෂමව ඔබත් පහසුව සඳහා metatrader 4 බහු-පර්යන්තය මාදිලිය භාවිතා කළ හැකිය Metatrader 4. හරහා කිසියම් වෙළඳපල උපාය අයදුම් කිරීමට උපකාරී වේ. & Nbsp; ඒකාබද්ධ උපදේශකයින් ඇණවුම් සහ සම්පූර්ණයෙන් ගනුදෙනු සිදු කිරීමට පර්යන්තය පද්ධතිය සක්රිය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීම සම්පූර්ණ ස්වයංක්රීයකරණය ලබා දෙයි.

බාගත Metatrader 4 සඳහා බහු-පර්යන්තය