පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය,

EUR/USD පිළිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව, මෙම මුදල් යුගලය පිළිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කළ සෑම අනුමනයක්ම 100% නිවැරදි වූ ආකාරයක් වෙළඳපොල සටහන නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් දැකගත හැකි වේ. විශේෂඥයන් 80% ක මතය සහ ඔහුන් කැමැත්ත පළ කරේ මෙම මුදල් යුගලය පහත යා හැකි බවයි. ඔහුන් ඉලක්කය ලෙස සඳහන් කළ සහයෝගය මට්ටම වුයේ 1.0600 යි. සඳහන් කළ පරිදි මෙම සහයෝග මට්ටම තෙක් සති අවසානයේ චලනය විය. කෙසේ වෙතත්, එක්සත් ජනපදයේ රැකියා අංක (NFP) පහත වැටීම සම්බන්ධයෙන් ඩොලරය ගැන හානිකර මනෝගතීන් පල කර ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම බලපෑම හේතු කොට ගෙන මුදල් යුගලය 1.0666 මට්ටම තෙක් සුළු ප්‍රමාණයෙන් ඉහළ යාමක් දැක්විය. විනාඩියක් පසු වූ පසුව, එහි පොදු ප්‍රවණතාව ආපසු දිගින් දිගටම පහළ ගිය ආකාරයක් වෙළඳපොල සටහන තුළ දිස් විය.

GBP/USD පිළිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව ,මෙම මුදල් යුගලය පිලිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කළ විශ්ලේෂකයින්ගේ අනුමානය පසුගිය සතිය තුළ සනාථ විය. 80% විශ්ලේෂක මතය වුයේ මෙම මුදල් යුගලය පහළ යා හැකි බවයි එය පසුගිය සතිය තුළ ඒ අයුරින්ම සනාථ විය. එහි සඳහන් කළ අයුරින් සහයක මට්ටම ලෙස 1.2375 දැක්වූ අයුරින්ම මෙම මුදල් යුගලය සතිය අවසන් කාල සිමාව ඇතුලත එම මට්ට්ටම තෙක් ලඟා විය.

USD/JPY පිළිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව, දර්ශක ,දෝලක සහ චිත්රක විශ්ලේෂණ යන සෑම අංගයක්ම අනුමාන ඉදිරිපත් කරේ මෙම මුදල් යුගලය 110.10-112.75 තෙක් පැමිණිය හැකි බවයි. මෙම අනුමානය සනාථ කරමින් මෙම මුදල් යුගලය පසුගිය සතිය තුළ සඳහන් කළ නාලිකාව දක්වා පැමිණ ඇත. ඒ ලෙසම චලිතයෙහි කෝණික පරාසයක 110.12-111.58 වීම, බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා තරමක් කුඩා අන්දමින් වෙළඳපොල චලනය විය.

USD/CHF පිළිබඳ පසුගිය සතියේ සමාලෝචනයට අනුව,මෙම මුදල් යුගලය වර්ධයන විය හැකි යැයි පසුගිය සතිය තුළ අනුමාන ඉදිරිපත් කළ 70% විශ්ලේෂක මතය විය.ඔහුන්ගේ මතය වුයේ මෙය 1.0100 මට්ටම තෙක් ඉහළ යා හැකි බවයි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම,මෙම මුදල් යුගලය සඳුදා දින මැද භාගයේ සිට වර්ධනයක් කරා ලගා වීමට මහත් උත්සහයක් දැරූ අතර සිකුරාදා දිනය තුළ එය පොඉන්ට්ස් (points) 4 ක් දක්වා චලනය වුවද එය සඳහන් කළ සිමාව ට ආසන්න මට්ටමක් 1.0096 දක්වා වර්ධනය වූ ආකාරයක් පසුගිය සතිය තුළ දිස් විය.

ඉදිරි සතිය පිළිබඳ වෙළඳපොල සමාලෝචනය

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

EUR/USD පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය නැවතත් වර්ධනය වී 1.0600 මට්ටම තෙක් ඉහල යා හැකි බවයි. තවද 40% විශ්ලේෂක මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය අඩුම වශයෙන් තාවකාලික ලෙස 1.0750 මට්ටම දක්වා ඉහල යා හැකි බවයි. මෙම අනුමානය ප්‍රකාශ කිරීමට චිත්තක ප්‍රස්ථාර සහ පැය හතරේ කාලරාමු ද දවසේ කාලරමුව ද දෝලක ආශ්‍රයෙන් අදහස් ගෙන අනුමාන කර ඇත. මාධ්‍ය කාලීන අනුමාන ඉදිරිපත් කරන විශ්ලේෂකයින් 75% ක මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය දකුණු දෙසට චලනය විය හැකි බවයි ඔහුන්ගේ ඉලක්කය වන්නේ 1.0400-1.0500 මට්ටම සහ ඊටත් වඩා පහල බැසීමකි.

GBP/USD පිළිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කිරීමේදී 70% වැඩ වැඩි ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂක මතය මෙන්ම චිත්තර ප්‍රස්ථාර තුලින් ද අනුමාන ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙම මුදල් යුගලය පහළ යා හැකි බවයි. එලෙසම මොහුන් දෙදෙනාගේම මතය වන්නේ ද මෙම යුගලය 1.2330 තෙක් සහයක මට්ටම කරා ලගා විය හැකි බවයි. තවද අනෙකුත් සහයක මට්ටම ලෙස 1.2240 ද නම් කර ඇති අතර පැත්තට හරි එම නාලිකාව තුළ මාධ්‍ය කාලීන සහයක මට්ටමක් ලෙස ශක්තිමත් විය හැකි බව ද එම මට්ටම ලෙස 1.1980-1.2730 මෙම අගයන් ද දක්වා ඇති අතර එය පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසය තුල දිස් වූ ආකාරයට පැමිණිය හැකි බව ඔහුන් අපේක්ෂා කරයි. මේ අනුව, 1.2450-1.2500 මට්ටමට නැවත පැමිණීම අපේක්ෂා කිරීම අපසසු බව ඔහුන්ගේ මතය විය.

USD/JPY පිළිබඳ පසුගිය සතිය තුළ 70% ක් ම විශ්ලේෂක මතය වුයේ මෙම මුදල් යුගලය වර්ධනය විය හැකි බවයි.ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 90% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. අද දින තුළ මෙම මුදල් යුගලය පිළිබඳව වර්ධනය ගැන 90%දක්වා විශ්ලේෂකයන් අනුමාන ඉදිරිපත් කරයි. ඔහුන්ගේ ඉලක්ක ලෙස සඳහන් කරන්නේ 112.00 හා 113.55 යන මට්ටමයි කෙසේ වෙතත් , මෙම මුදල් යුගලය අප්‍රේල් මස අවසානය කාලය තුළ හෝ මැයි මස මුල් සති තුළ පමණක් එම ඉලක්කයන් ලඟා කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත.එසේම අනාගත සඳහන් කිරීම් පරිදි ,විශේෂඥයන්, චිත්රක විශ්ලේෂණ හා දර්ශක යන සියලු දෙනාගේම මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය දේශීය මට්ටමින් 110.00 දක්වා පහළ යා හැකි බවයි.

USD/CHF පිලිබඳ අනුමාන ඉදිරිපත් කරන විශ්ලේෂකයින් 75% කම ආසන්න මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය වර්ධනය විය හැකි බවයි. තවද ඔහුන්ගේ මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය 1.0100 තෙක් යා හැකි බවද ඉන් පසු එය නැවතත් 1.0170 සිට 1.0215 දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවයි ඔහුන් මෙම මට්ටම ඔහුන්ගේ ඉලක්ක මට්ටම ලෙස ද නම් කර ඇත. එසේම අනෙකුත් 25% ක විශ්ලේෂක මතය හා චිත්තර ප්‍රස්ථාර මතය වන්නේ මෙම මුදල් යුගලය පහල යා හැකි බවයි. ඔහුන් එසේ පැවසීමට ඉලක්ක කර ඇත්තේ පය හතරේ කාලරමුව නිරීක්ෂණය කිරීම තුළිනි. තවද එම මුදල් යුගලය මාධ්‍ය නාලිකාව තකව පහළ පැමිණි හැකි බව ඔහුන්ගේ මතය විය. එම මතය සනාත කිරීමට ඔහුන් දවස තුළ කාලරාමුව ද සතිය ඇතුලත කාලරාමුව සහ දෙසැම්බර් මාසය තුල වෙළඳපොල දිස් වූ අයුරු උදාහරණයට ගෙන ඇත. තවද කෙටි කාලීන අනුමාන ලෙස 0.9950 මෙම මට්ටමද වෙනස් පැතිකඩක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.