පළමුව, පසුගිය සතියේ අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය

EUR/USD : මෙහි පැවති පැහැදිලි නොමැති ප්‍රවණතාවයන් නිසා බොහෝ ඉහළ පෙළ වෙළෙඳුන් පවා පැමිණිලි කර ඇත. එම නිසා මෙම පැමිණිලි මාධ්‍ය දක්වා ද ව්‍යාප්තවී ඇත. මොවුන් නිවැරදි වේ. සති දෙකක් තුල පැවති අඛණ්ඩ බහු වාර්ෂික මිලදී ගැනීම් හා විකිණීම් වල ජයග්‍රාහකයා මෙතෙක් හදුනාගැනීමට නොහැකි විය. මෙම අවස්ථාවේ තිබු මුදල් අභිබවා යාමට පටන් ගන්නා අතර මුදල් යුගලය 1.0630 දක්වා ඉහළ ගියේ ය. මෙම වෙනස් වීම හා EUR දුර්වල වීම හේතු කොට ගෙන මුදල් යුගලය 1.0500 සහය මට්ටම දක්වා පහළ ගියේ ය. මෙම අසම්පුර්ණ අරගලය හේතු කොට ගෙන මෙම මුදල් යුගලය ආරම්භ වුනු අවස්ථාවේම අවසන් විය. එනම් පෙබරවාරි 20 : 1.0622

GBP/USD වල අනුමාන පිළිබඳ සමාලෝචනය කළ හොත් බොහෝ විචාරකයන් විකුණුම්(Sell) එනම් වෙළෙඳපොළ පහළට යන බව ප්‍රකාශ කළේය. මොවුන් නිවැරදි වේ. මෙම මුදල් යුගලය පහළ සිමාව වන 1.1985 - 1.2720 එනම් මාස 5 තුළ කොරිඩෝවේ පහළම සීමාව දක්වා පහළ ගියේ ය. නැවතත් අපේක්ෂා කළ පරිදි සිකුරාදා දින හවස් කාලයේ දී ප්‍රස්ථාරයේ මධ්‍ය රේඛාවට පහළින් එනම් 1.2300 හි නතර විය.

විශ්ලේෂකයන් 70% ගේ හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණයන්ගේ ප්‍රකාශයන්ට අනුව අනාගතයේ දී USD/JPY ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 114.00 හෝ මීට වඩා ඉහළ යා යුතු යයි ප්‍රකාශ කළ බව ඔබට මතක ඇත. මෙම අනුමානය සම්පුර්ණ වශයෙන් නිවැරදි යයි සැලකිය හැක. සිකුරාදා දින සවස් වන විට මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය 114.75 ප්‍රදේශය දක්වා ගිය අතර නැවත ඉක්මනින් 114.00 ප්‍රදේශයට එනම් සතිය අවසන් දින පවතී ස්ථානයට පැමිණියේය.

USD/CHF සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ විශ්ලේෂකයන් 70% ක් පමණ හා දර්ශක 85% ක් පමණ මිලදී ගැනීම්(bull) එනම් වෙළෙඳපොළ මට්ටම 1.0150 දක්වා ඉහළ යන බවට ප්‍රකාශ කළේ ය. අනිකුත් විකල්පයන් එනම් ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණයන් අනුව සති මුල ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය වෙළඳපොළ අධිපත්‍යට අනුව වෙළඳපොළ 1.0000 සහය මට්ටම දක්වා පහළ ගියේය. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වුයේ, පෙබරවාරි 28 වන අඟහරුවාදා දින එනම් 1.0000 හිදී ස්ථාවරව පැවතුනු නමුත් මෙම ව්‍යවහාර මුදල් යුගලය බ්‍රහස්පතින්දා දින 1.0146 දක්වා ඉහළ යාමට සමත් වුණි. සතිය අවසාන වන විට EUR/USD මෙහි කැඩපත් අනුකරණයක් ලෙස මෙය සඳුදා දින පවතී තත්වයට එනම් ආරම්භක,1.0073 මට්ටමට පහළ ගියේය.
අපගේ අවසාන මුදල් යුගලයන් පිළිබඳ සමාලෝචන පරිදි ,USD/CHF මුදල් යුගලය 90%විශ්ලේෂකින් හා 70% ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂන්යන්ගේ මතටය අනුව D1 ප්‍රස්ථාර සටහනට පෙන්නුම් කරන්නේ පහළ යාමක් වන අතර 10% ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂකයන් පෙන්නුම් කරන්නේ එය 1.0140 සිට 1.0210 දක්වා අභිබවා ඉහළ යා හැකි බවකි . ඊට අමතරව වෙළඳපොල වෙනස්වීම් වලට අනුව පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපොල සාමාන්‍ය වශයෙන් ඉහළ පහළ යා හැකි බවකි . එසේ යාමෙන් සදහන් වන්නේ විශාල වෙනස්කම් වලට භාජනය නොවන බවකි .