ඉදිරි සතිය පිළිබඳ අනුමාන:

currency

ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු හා තැරැව්කාර සමාගම් හා විශ්ලේෂකයින් ගණනාවක් , මෙන්ම තාක්ෂණික හා ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණ ක්‍රම රාශියක් පදනම් කොට සිදු කළ අනුමාන සාරාංශය පහතින් දැක්වේ .

EUR/USD පසුගිය සතියට අනුව පුදුමාකාර ලෙස points 100 දක්වා ඉහළ ගිය ආකාරයක් අපට දැකගන්නට හැකි විය .නමුත් මෙම සතිය තුළ 70% විශ්ලේෂකින්ගේ මතය වන්නේ ඩොලරය ශක්තිමත් වන බවකි .ඩොලරය එසේ ශක්තිමත් වීම තුළින් EUR/USD පහළ යා හැකි යැයි විශ්ලේෂකයන් සදහන් කරයි. දවසේ නිගමනයට අනුව එය 1.0400 දක්වා පහළ යා හැකි බවක් සදහන් කරයි ,නමුත් H4 වෙළඳපොල සටහන හා 30% විශ්ලේෂක මතය ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ඉදිරිපත් කරයි. EUR/USD ඉහළ නැගිය හැකි යයි ඔහුන්ගේ මතය විය . මාර්තු මස 10 වැනි දින නිකුත් වීමට පවතින පුවත ඇසුරෙන් (NFP) නිගමනය කළ හැකි වන්නේ EUR/USD පහළ යා හැකි බවකි එය 227K සිට 170-175K දක්වා විය හැක .

USD/JPY ඇමරිකානු ඩොලරය ජපාන් යෙන් මුදලට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.මෙම අනුමාන සඳහා
විශ්ලේෂකයින් 65% ක් හා දර්ශක වලින් 80% කට වැඩි ප්‍රමාණයක සහය හිමි වේ.මෙම මුදල් යුගලය තවමත් points 100 ක් හා ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉහළ යාමට 116.00 දක්වා නැගිය යුතු බව සදහන් කරයි, තවද points 100 ක් හා ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉහළ යාමට පෙර D1 ප්‍රස්ථාරික සටහන 117.00-117.50 ප්‍රදේශ තාක් පැමිණිය යුතු අතර මෙම මුදල් යුගලයන් 114.00 තෙක් හැරී එහි වර්තමාන වටිනාකම පහළ බැසිය හැක. දෝලක මඟින් මෙම තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇත .

අපගේ අවසාන මුදල් යුගලයන් පිළිබඳ සමාලෝචන පරිදි ,USD/CHF මුදල් යුගලය 90%විශ්ලේෂකින් හා 70% ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂන්යන්ගේ මතටය අනුව D1 ප්‍රස්ථාර සටහනට පෙන්නුම් කරන්නේ පහළ යාමක් වන අතර 10% ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂකයන් පෙන්නුම් කරන්නේ එය 1.0140 සිට 1.0210 දක්වා අභිබවා ඉහළ යා හැකි බවකි . ඊට අමතරව වෙළඳපොල වෙනස්වීම් වලට අනුව පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපොල සාමාන්‍ය වශයෙන් ඉහළ පහළ යා හැකි බවකි . එසේ යාමෙන් සදහන් වන්නේ විශාල වෙනස්කම් වලට භාජනය නොවන බවකි .