වාරික

NordFx ඔබ වාරික තත්ත්වය දැන ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

වාරික ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ලබා ඇත:

  • ඉක්මන් හා පහසු මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා පතිවිරුද්ධ ඩෙබිට් කාඩ්.
  • මුදල් යුගල සඳහා ව්යාප්ත අඩු විය.
  • තනි පුද්ගල සේවය.

වාරික තත්ත්වය දැනගැනීම සඳහා 50000 කට වඩා වැඩි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන තැන්පත් ඔබ වෙළෙඳ ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුය.

වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගැනීමට වාරික වැඩසටහන කළමනාකරු අදාළ premium@nordfx.com