ක්‍රියාවලිය සහා ප්‍රලේඛනය

PROCESS & DOCUMENTATION

ප්‍රලේඛනය

සාර්ථක ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව, ඔබ පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය

හැඳුනුම්පත් සාධනය:   විදේශ ගමන්බලපත්‍රය , රියදුරුබලපත්‍රය , ජාතික හැඳුනුම්පත

ලිපිනය සාධනය:     විදුලි බිල්පත , දුරකථන බිල්පත්, බැංකු ප්‍රකාශය .

ගෙවීම් :  ;International bank transfer, Visa and MasterCard , Skrill , Neteller ,AlertPay..